COVID-19 Update

Announcement regarding COVID-19 situation

24th March 2020

Vientiane College is closed from March 19, 2020 by order of the Ministry of Education and Sport to minimize the risk of COVID-19.

UPDATE: In order to avoid unnecessary social interaction, we are no longer asking students to come in to collect their end-of-term reports. We will distribute reports at a later date when we reopen. If you have an urgent and immediate need for a copy of your report, please call the school.
----------------------------------------------------------------
ວິທະຍາໄລວຽງຈັນ ຈະໄດ້ໂຈະການຮຽນ ເລິ່ມຈາກວັນທີ 19 ມີນາ 2020 ເປັນຕົ້ນໄປ, ໂດຍອີງຕາມແຈ້ງຂອງ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ເພຶ່ອເປັນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕິດພະຍາດ COVID-19
ລ່າສຸດ: ເພື່ອເປັນການຫຼີກເວັ້ນການສໍາພັດ - ຕິດຕໍ່ເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ພວກເຮົາຈະບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ນັກຮຽນເຂົ້າມາຮັບເອົາໃບຄະແນນ ຢູ່ໃນໂຮງຮຽນ. ພວກເຮົາ ຈະມີການແຈກຢາຍໃບຄະແນນໃນວັນທີ່ໂຮງຮຽນເປີດ. ໃນກໍລະນີ ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງການໃບຄະແນນຢ່າງຮີບດ່ວນ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ທາງພວກເຮົາຜ່ານເຟສບຸກເພສ ແລະ ອີເມລຂອງພວກເຮົາ.